Karina Tsai
http://triper.darkwing.co/Karina Tsai

穿梭在台灣與世界的大街小巷
尋找迷人的美食和醉人的美景
喜歡用少少的旅費去完成旅行
因為昂貴的不該是旅行而是回憶

追蹤

Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
Karina Tsai
下一頁